Davon Thomas, Outgoing UCSC Student Body President